Chiến lược phát triển nhân sự

 Mục tiêu chiến lược: Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo năng lực đáp ứng theo vị trí việc làm, tạo thế cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể 1: Công tác tuyển dụng được thực hiện công khai, thu hút được nhân sự có năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc theo từng vị trí việc làm; đáp ứng được yêu cầu nhân sự qui định về số lượng GV đầu ngành, GV cơ hữu cho từng CTĐT theo đúng quy định.

- Tỷ lệ tuyển dụng mới hàng năm so với kế hoạch;

- Tỷ lệ SV/GV;

- Tỷ lê đội ngũ GV cơ hữu của từng CTĐT.

 

Mục tiêu cụ thể 2: Hoàn thiện hệ thống chính sách tiên fluowng thông qua việc ban hành các quy chê,s quy định có liên quan nhằm trạo cơ chế lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng từ bên ngoài và giữ chân nguồn nhân lực bên trong.

- Hệ thống các văn bản được ban hành để triển khai;

- Mức độ phù hợp của các văn bản chính sách triển khai trong thực tế.

 

Mục tiêu cụ thể 3: Việc tổ chức, bố trí, đề bạt nhan asuwj phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và inh nghiệm công tác.

- Tỷ lệ cơ cấu nhân sự về quản lý và hỗ trợ đào tạo;

- Tỷ lệ cơ cấu nhân sự trực tiếp công tác đào tạo.

 

Mục tiêu cụ thể 4: Nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ CB quản lý, GV, NV.

- Số lượng tập huấn về quản trị;

- Số lượng tập huấn về giảng dạy;

- Số lượng tập huấn về NCKH.

 

Mục tiêu cụ thể 5: Chuẩn hóa và nâng cao năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh), khả năng vận dận CNTT vào công tác giảng dạy, quản lý, công tác hỗ trợ, v.v cho đội ngũ Nhà trường.

- Tỷ lệ CB-GV-NV đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học tăng dần mỗi năm

 

Mục tiêu cụ thể 6: Đánh giá nhân lực dựa trên cơ sở năng lực thực tế, kết quả, hiệu suất, năng suất lao động thực tế và đã ngộ tương xứng với trình độ năng lực và kết quả công việc.

- Rà soát và ban hành bộ công cụ đánh giá;

- Tỷ lệ chức danh được đánh giá đúng thời hạn.

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 36
Hôm nay: 183
Hôm qua: 388
Tổng cộng: 5068062

Giới thiệu