Chức năng nhiệm vụ

(Mô tả trong Phương án tổ chức và cơ chế hoạt động Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được Hiệu trưởng ký và ban hành 25/06/2014).

1. CHỨC NĂNG

- Đề xuất tư vấn cho Hiệu trưởng cơ cấu tổ chức máy phù hợp làm cơ sở cho việc tuyển dụng nguồn nhân lực.

- Lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ - giảng viên - công nhân viên có các kỹ năng, trình độ chuyên môn cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao.

- Tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp, thiết lập và áp dụng các chính sách tiền lương, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, phúc lợi, phụ cấp nhằm khuyến khích sự sáng tạo, hiệu quả trong công việc của từng cá nhân và đơn vị.

- Quan hệ và giao dịch với các cơ quan đoàn thể địa phương về mặt lao động và quản lý con người.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Đứng đầu Phòng Tổ chức nhân sự là trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Giúp việc cho Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng, chuyên viên và nhân viên do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

3. NHIỆM VỤ

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề thuộc về chính sách quản trị nhân sự, lao động, tiền lương.

- Giúp Hiệu trưởng tuyển chọn, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng và hoàn chỉnh những nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế khác.

- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự trong toàn trường.

- Cấp giấy chứng nhận CB-GV-CNV.

- Quản lý công tác cán bộ, chuẩn bị hồ sơ nhân sự đề bạt cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận.

- Trình Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 - Quản lý lao động tiền lương và đề xuất Hiệu trưởng các phương thức trả lương cho CB-GV-CNV xứng đáng với trình độ, năng lực và công việc.

- Phối hợp quản lý công tác khen thưởng và trực tiếp quản lý công tác kỷ luật trong cán bộ.

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, báo cáo với cơ quan quản lý lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiễn y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tính thuế thu nhập.

- Công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc.

- Câp giấy nghỉ phép cho CB-GV-CNV theo chế độ.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn trong công việc và cơ hội thăng tiến cho người lao động.

- Thực hiện các chế độ chínhsa1ch đối với người lao động.

- Tham gia giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB-GV-CNV toàn trường.

- Chuẩn bị hồ sơ xét tuyển CB-GV-CNV trình hội đồng xét duyệt.

- Quản lý, cật nhật và lưu trữ tất cả hồ sơ của giảng viên cơ hữu và cán bộ nhân viên, giảng viên thỉnh giảng.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động và làm việc giữa các cá nhân và đơn vị toàn trường.

- Xây dựng quy chế tuyển dụng, quy định thời gian thừ việc, giờ làm việc, ngày nghỉ trong tuần, nghỉ ốm, nghỉ lễ, nghỉ không hưởng lương, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ việc, quy định về kỷ luật lao động, phúc lợi, y tế, an toàn vệ sinh lao động.

- Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 37
Hôm nay: 200
Hôm qua: 388
Tổng cộng: 5068079

Giới thiệu